Vigtigt & Nyttigt   Vigtigt:


Brandfare: Bestyrelsen har i lyset af tidligere hændelse, hvor der opstod en mindre skovbrand i området, opsat 5 advarselsskilte med teksten ”Brandfare”. Skiltene opsættes forår og nedtages efterår.

Bål og afbrænding er strengt forbudt. Rygning i det fri er tilladt, men frarådes kraftigt på ubefæstet område, dvs. uden for terrasse. Cigaretskod bør aldrig smides på jorden, heller ikke selv om de er "helt slukkede". Nogle grundejere har anskaffet en branddasker, som hænger tilgængelig uden på huset. 

Iøvrigt henvises til følgende link. www.brandfare.dk  der er etableret i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og KL.

                                 Brand i skoven syd for Kjøddtynjan. 14-07-2019                                   Brandskilt ved indkørslen til KjøddtynjanBrandsikkerhed: 

 "Gode råd" om brandsikkerhed

Vejledning om brandsikkerhed på 3 sprog til opsætning i udlejningshuse

Se desuden referatet fra generalforsamlingen i 2015, punkt 8.2.


Fredningsbestemmelser: Gældende fredningbestemmelser for grundejerforeningens områd


Råd og vejledning: Specielt til nye medlemmer af Grundejerforeningen Dammegårdsskoven: De 10 bud

Man er som grundejer forpligtet til at kende og overholde fredningsbestemmelserne (uanset at man har læst denne skrivelse). Der kan være flere bestemmelser, der kan være aktuelle for den enkelte end de, der nævnes her.


Træfældning:  I fredningsbestemmelserne står bl.a. "Skovagtig bevoksning må kun ryddes inden for 10 m fra beboelsesbygningen."

For at undgå kostbare fejldispositioner opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at sætte sig ind i fredningsbestemmelserne for området, inden de igangsætter evt. tilbygninger eller træfældninger.

Bestyrelsen opfordrer desuden medlemmer, som ønsker at fælde uden for 10-metersgrænsen at henvende sig til kommunen/skovfogeden for at undgå at overtræde reglerne, og dermed risikere politianmeldelse og bøde.


Det anbefales i øvrigt at bruge erfarne professionelle med gyldig ansvarsforsikring til at foretage træfældning. De høje, meget tunge fyrretræer i området er ikke til at spøge med, hvis de ikke falder præcis som skovhuggeren havde planlagt.Vildmarksbade: Det er ikke tilladt at etablerer brændeopvarmede vildmarksbade.   Nyttigt:Adresseændring: Kontakt kassereren, se under fanen "Kontakt & Bestyrelse"


Bestyrelse: Se under fanen "Kontakt & Bestyrelse"


CVR: Foreningens CVR nummer er 3443 2333


Ejerskifte: Kontakt kassereren, se under fanen "Kontakt & Bestyrelse"


Elektricitet leveres af Bornholms Energi og Forsyning BEOF, hvis døgntelefonnummer er 56 900 900. Hvis du har problemer med el, så kontroller først om naboerne også har problemer. Hvis problemet kun omfatter dit sommerhus, så kontakt en lokal elektriker. Udlejningsbureauerne har gode tips om pålidelige, lokale håndværkere.

 

Generalforsamling afholdes hvert år i påske-ugen på Bornholm ifølge vedtægternes §8. Der har udviklet sig den tradition, at generalforsamlingen afholdes Skærtorsdag, og at den starter kl. 10, men det står ikke i vedtægterne. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer uden forudgående tilmelding. Den varer typisk en times tid, og der serveres gratis kaffe, te og hjemmebag. Se i øvrigt fanen "Generalforsamling & Regnskaber"

 

GolfNexø Golf Klubs klubhus ligger 200 m nord for grundejerforeningens område. 

 

Grill er tilladt såfremt grillen opstilles på et sted, hvor den ikke giver anledning til øget brandfare, f.eks. på en terrasse eller på et stort, solidt flisebelagt område.

 

Hunde, der føres forsvarligt i snor, er tilladte. Løse hunde er forbudt, bl.a. af hensyn til vildtet.

 

Internet/Fibernet leveres af Bornfiber

 

Kaniner: Der er for tiden kun få kaniner i området. Bestyrelsen har kontakt til en jæger, som kan regulere kaninbestanden, hvis det er nødvendigt.. Kaninregulering sker udelukkende uden for sæsonen, dvs. i perioden fra efterårsferien til påske.

Se også informationen om vilde kaniner på Bornholms Regionskommunes websted.

 

Kontingentet er for tiden på 600 kr årligt. 
Kontingentet opkræves normalt kort efter den årlige generalforsamling i påsken. Kontingentet dækker det indeværende år fra januar til december.

 

Kvas:  Bortkørsel af kvas sker mod betaling ved henvendelse til den tilsynsførende. Kontaktoplysninger for den tilsynsførende findes på fanen "Kontakt & Bestyrelse".

Af hensyn til brandfaren henstiller bestyrelsen, at der ikke ligger bunker af kvas på grundene i området. Kommunens regler for sommerhusområder fastsætter følgende bestemmelser for oplag i skovområderne:
• Oplag af kvas, uforarbejdet træ, grene og træaffald må ikke være over 5 m3.
• Afstanden mellem oplagene skal være over 20 m.


Opslag og kort til brug for sommerhusets gæster. Opslagene er udarbejdet for nogle år siden. Oplysningerne kan derfor være delvis forældede.
- Primitivt men letforståeligt kort over området
- Opslag på én A4-side med praktiske informationer på dansk
- Tekst til praktiske informationer på tysk

 

Parkering: Der er zoneparkering i hele grundejerforeningens område. Det betyder, at parkering uden for særlig afmærkede pladser er forbudt. Dette er tydeligt angivet ved skiltning ved alle indkørsler til området.

Bestyrelsen har kontaktet Rønne Politi og fået vejledning til udformning af en henvendelse til bilister, som parkerer ulovligt. Henvendelsen er beregnet på at blive placeret på den ulovlig parkerede bils forrude. En kopi af henvendelsen findes på fanen "Vedtægter, fredning mv." I gentagelsestilfælde skal ulovligt parkerede biler anmeldes til politiet.


Regnskaber: Se under fanen "Generalforsamling & Regnskaber"


Renovation varetages af BOFA. Dagrenovation bortkøres én gang om ugen i perioden fra palmesøndag til efterårsferien. For tiden sker det mandag formiddag. I vinterperioden skal ejerne selv sørge for at bortfjerne renovation. Mod betaling kan man hos BOFA få særskilte renovationsbeholdere til papiraffald, som tømmes en gang om måneden. Se også Storskrald. Kontakt: 5692 5500

 

Snerydning finder sted efter omstændighederne i vinterperioden i et omfang, som er naturlig for et sommerhusområde. Uden for ferieperioder vil snerydning normalt ikke finde sted. 

Ved snerydning er servicemålet, at Kjøddtynjan og Fjælstaunijn skal være tilgængelige med almindelige køretøjer i rimelig tid efter almindeligt snefald.

Det er bestyrelsens holdning, at enkelte helårsbeboere i området ikke kan forpligte et stort flertal til at betale for jævnlig snerydning. Ekstraordinær snerydning sker mod betaling ved henvendelse til den tilsynsførende. Kontaktoplysninger for den tilsynsførende findes på fanen "Kontakt & Bestyrelse".

 

Storskrald kan gratis afleveres på

    - Genbrugspladsen på Søbækken 3 i Nexø (tæt ved Netto butikken) har døgnåben. Se info her: BOFA

    - Miljøstationen ved Bakkarøgeriet, Østre Sømarken. Ubemandet og døgnåben.

    - Miljøstationen ved Dueodde, Skrokkegårdsvejen, P-plads over for campingpladsen. Ubemandet og døgnåben.

 

Strandrydning: Bestyrelsen varetager i et vist omfang strandrydning. Strandrydningen består i, at de væltede træer lægges parallelt med skrænten som et kystværn.

 

Tilbygning: Et medlem opførte en tilbygning (et lysthus) på sin grund uden på forhånd at sikre de nødvendige tilladelser. Efter en naboklage besluttede Fredningsnævnet, at tilbygningen skulle rives ned. Ankenævnet stadfæstede beslutningen, hvorefter medlemmet måtte rive tilbygningen ned. For at undgå kostbare fejldispositioner opfordrer bestyrelsen alle medlemmer til at sætte sig ind i fredningsbestemmelserne for området, inden de igangsætter evt. tilbygninger eller træfældninger. De gældende frednings­bestemmel­ser findes på fanen "Vedtægter, fredning mv."


Tilsynsførende: Bestyrelsen har pr. jan. 2020 indgået kontrakt vedr. vedligeholdelse og tilsyn af vejene i vores område med Per Skov. Per er til dagligt ansat ved Dueodde Golfklub som green-keeper. Derudover har han løst forskellige opgaver for Skovdyrkerforeningen. Vi tror, at han er den rigtige person til opgaven og ser frem til samarbejdet. Per Skov påtager sig også mindre reparations - og vedligeholdelsesopgaver. Skulle nogen ønske at gøre brug af dette, kan han kontaktes på tlf.: 2146 8884.

                                            

Vandværk. Alle ejendomme i grundejerforeningens område skal ifølge tinglyst deklaration være tilsluttet Strandmarkens Vandværk. Vandværket afholder normalt generalforsamling i 2. halvdel af juli. Vandværkets generalforsamling er næst efter grundejerforeningens generalforsamling en udmærket lejlighed til at holde sig orienteret om, hvad der sker i området.


For kontakt til Strandmarkens Vandværk hjemmeside.


Vedtægter: Se under fanen "Vedtægter, fredning mv."


Vejene er grundlæggende istandsat til påske hvert år. Der foretages herefter løbende tilsyn og opfyldning af evt. huller  – dog med særlig opmærksomhed på efterårsferien ( uge 42 ) og op til Jul.
Databeskyttelsesforordningen - Persondata: Du har som nuværende eller tidligere medlem af foreningen ret til at få oplyst, hvilke data foreningen opbevarer om dig. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger og slettet oplysninger, som ikke længere er relevante for foreningen, f.eks. fordi du ikke længere ejer et hus i området. Vi sletter normalt oplysninger om dig, hvis vi får besked om, at dit hus er overtaget af en anden.

Kontakt den dataansvarlige, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder ifølge databeskyttelsesforordningen. Den dataansvarlige i vores forening er kassereren.

De data, som vi typisk opbevarer, er de oplysninger, som er nødvendige for at opkræve kontingent: dit navn, sommerhusadresse, helårsadresse, e-mail adresse og oplysninger om du har betalt kontingent. Hvis du har været i kontakt med foreningen, opbevarer vi også kopi af korrespondancen.

Bestyrelsesmedlemmer opbevarer oplysninger om medlemmer forsvarligt, dvs. krypteret med en god adgangskode. Bestyrelsesmedlemmer, som fratræder, sletter i forbindelse med deres fratræden evt. medlemsoplysninger, som ligger på deres computere. Medlemsoplysninger opbevares ikke i cloud-løsninger, som f.eks. Dropbox.